Belangrijke stappen rondom nieuwbouw De Bunterhoek

In de aanloop naar de bouw van de nieuwe De Bunterhoek zijn afgelopen week belangrijke stappen gezet. Klik hier voor de nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief informeren we u graag over de voortgang van de bouw van de nieuwe De Bunterhoek.

Zorggroep Noordwest-Veluwe en WZU Veluwe hebben op 21 juni 2017 een dienstverleningsovereenkomst getekend waarin zij hebben afgesproken dat Zorggroep Noordwest-Veluwe fasegewijs de (para)medische (adviserende) behandeling van cliënten van WZU Veluwe op zich zal nemen.

Sinds 15 maart 2017 geldt dit al voor cliënten van WZU Veluwe die wonen op afdeling De Marsse in De Bunterhoek in Nunspeet.

In januari  2018  wordt ook voor cliënten van locaties Het Nieuwe Feithenhof, Mariposa, de overige cliënten van De Bunterhoek en alle thuiswonende cliënten met het Volledig Pakket Thuis in Elburg, Nunspeet en ’t Harde de adviserende functie verzorgd door de (para)medici van  Zorggroep Noord West Veluwe.

Maandag 3 april hebben de vrijwilligers hun jaarlijkse vrijwilligersvergadering gehad. Hierbij is Yvonne Ruigrok, trainer en coach voor mantelzorgers, vrijwilligers en werkers in de zorg als gast uitgenodigd. Zij heeft de vrijwilligers bijgepraat over o.a. grenzen in vrijwilligerswerk en gedragsproblematiek bij ouderen.  Ook werden tijdens deze bijeenkomst 2 vrijwilligers, mevr. A. De Bruin en mevr. G. Ebbers gehuldigd, omdat zij al 12½ jaar vrijwilligster zijn in De Bunterhoek. Het was een geslaagde en gezellige middag.

Vrijwilligers zijn onmisbaar en heel waardevol. Daarom zetten wij hen graag in het zonnetje. Dit keer zijn de vrijwilligers van De Bunterhoek aan de beurt. Tijdens een speciale vrijwilligersbijeenkomst op maandag 3 april is er vanaf 14.30 uur alle gelegenheid om informeel bij te kletsen, nader kennis te maken met elkaar en vragen stellen omtrent het vrijwilligerswerk. Verder praat Yvonne Ruigrok, trainer en coach voor mantelzorgers, vrijwilligers en werkers in de zorg, de aanwezigen bij over grenzen in vrijwilligerswerk en gedragsproblematiek.

Afdeling De Marsse in De Bunterhoek is een kleinschalige afdeling waar elf mensen met dementie worden verpleegd. De cliënten van De Marsse zijn ingeschreven bij Zorgverlening Het Baken, maar worden verzorgd door medewerkers van WZU Veluwe in een locatie van WZU Veluwe. Een ietwat bijzondere constructie die in het verleden nodig was omdat WZU Veluwe destijds geen toelating voor behandeling had. Hierdoor mochten we deze cliënten, de meesten met een BOPZ-indicatie, geen zorg en behandeling bieden.

Sinds enkele jaren heeft WZU Veluwe de toelating voor behandeling, waardoor we in locatie Rehoboth in Wapenveld sinds kort een afdeling kleinschalig wonen voor mensen met dementie konden openen.

De gedeelde verantwoordelijkheid op afdeling De Marsse (WZU Veluwe verantwoordelijk voor de medewerkers en Zorgverlening Het Baken voor de behandeling, verpleging en verzorging) was niet ideaal. In goed overleg met Zorgverlening Het Baken is daarom besloten dat de volledige verantwoording voor De Marsse bij één organisatie moet komen te liggen.

De vertegenwoordigers van de bewoners van De Marsse hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken dat zij de vaste medewerkers, waar zij zeer tevreden over zijn, graag willen houden. Door de inzet van het Zilveren Kruis Zorgkantoor, het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de medewerking van Zorgverlening Het Baken kon aan deze wens worden voldaan. Er is veel werk verzet in de afgelopen weken om de benodigde toelatingen, onder andere de BOPZ-aanmerking, voor WZU Veluwe te regelen. Met de inzet van allen is het mogelijk geworden om tegemoet te komen aan de wens van de vertegenwoordigers. Zij zijn bijzonder dankbaar voor de wijze waarop we de samenwerking gezocht hebben met de diverse stakeholders om dit mogelijk te maken.

We bedanken Zorgverlening Het Baken voor de samenwerking in de afgelopen jaren en de wijze waarop medewerkers van Zorgverlening Het Baken hebben meegewerkt aan de overdracht per 15 maart 2017.

De nieuwbouw van het woonzorgcentrum De Bunterhoek was al langere tijd een duidelijke wens. Het huidige complex aan de Secretaris Boerhoutweg 11 voldoet niet meer aan de eisen die de huidige en toekomstige zorg daaraan stelt. Op het terrein van De Bunterhoek bouwt WZU Veluwe daarom een toekomstgericht woonzorgcentrum. “We zijn blij dat we nu kunnen starten met het realiseren van een mooi, nieuw woonzorgcentrum”, aldus de heer Wim Martens, bestuurder van WZU Veluwe.

Complete zorg
Woonzorgcentrum De Bunterhoek biedt straks naast ‘wonen met zorg’ appartementen ook kleinschalige woongroepen. Ouderen met dementie kunnen straks in onze kleinschalige woongroepen zoveel mogelijk zoals thuis wonen. Er wordt structuur en veiligheid geboden en samen met de andere cliënten houden ze een huishouden draaiende. Samen koken, eten en opruimen. Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een zelfbedieningswinkeltje, een bibliotheek en persoonlijke verzorging zoals een kapper.

In de nieuwbouw komen in totaal 108 appartementen. Bestaande uit 60 ‘wonen met zorg’ appartementen en in totaal 48 appartementen voor vier kleinschalige woongroepen. Deze vier woongroepen worden onderverdeeld in 2 keer 6 appartementen. Dit betekent een totaal van 12 appartementen per woongroep. Deze ruimtes, maar ook de ‘wonen met zorg’ appartementen, worden modern en royaal van opzet.

Gefaseerde aanpak
Het totaal wordt in twee fases aangepakt. Eerst wordt de nieuwbouw gebouwd en daarna wordt het huidige gebouw gesloopt. De bewoners kunnen tijdens het project in het huidige complex blijven wonen. We kiezen bewust voor het niet eerst slopen van het huidige pand en daarna het bouwen van een nieuw complex. De huidige bewoners zouden dan tweemaal dienen te verhuizen. Eerst naar een noodvoorziening en vervolgens weer naar de nieuwbouw. Dat geeft voor deze kwetsbare groep bewoners veel stress en is om die reden ongewenst. Daarnaast besteden we het geld dat een noodvoorziening kost, liever aan de nieuwbouw, de inrichting en de voorzieningen.

Heldere communicatie
Heldere communicatie is van groot belang. Daarom gaven bestuurder Wim Martens en projectleider Egbert van der Steege begin deze maand, tijdens een drietal goed bezochte informatiebijeenkomsten, persoonlijk toelichting over de nieuwbouwplannen. De eerste schetsen en plannen werden positief ontvangen door de ruim 175 aanwezigen. Ook werd er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De verdere planontwikkeling zal in nauw overleg met medewerkers, bewoners, cliëntenraad, buurtbewoners en gemeente plaatsvinden. Doelstelling daarbij is dat iedereen goed betrokken wordt, zodat er straks sprake is van een breed gedragen nieuwbouwplan.

Planning
De bijeenkomsten vormden het begin van een nieuwbouwtraject waarbij de start van de bouw in december 2017 is gepland. De bewoners nemen, als alles goed gaat, eind mei 2019 hun intrek in het nieuwe woonzorgcentrum. In juni 2019 wordt het oude complex gesloopt.

 

 

 

Een nieuw woonzorgcentrum op huidige locatie De Bunterhoek

De Bunterhoek, het complex aan de Secretaris Boerhoutweg 11, voldoet niet meer aan de eisen die de huidige en toekomstige zorg daaraan stelt. Op het terrein van De Bunterhoek wil WZU Veluwe daarom een toekomstgericht woonzorgcentrum bouwen. Een (t)huis voor onze cliënten en een goede werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers. “Het verheugt mij nu te kunnen meedelen dat dinsdag 20 december jl. de akte van levering door WZU Veluwe en eigenaar Habion is getekend. Hiermee is WZU Veluwe eigenaar geworden van het gebouw en de percelen behorende bij De Bunterhoek.’’, aldus Wim Martens, bestuurder van WZU Veluwe. Deze aankoop is de eerste stap die wordt gezet om een nieuw zorgcentrum te kunnen bouwen.

Informatiebijeenkomst
Martens: ‘Tijdens het bouwproces kunnen de cliënten blijven wonen in hun huidige appartement. Wel wordt de toegangsweg verlegd. Heldere communicatie vinden wij van groot belang. Daarom worden begin 2017 informatiebijeenkomsten gehouden voor medewerkers, cliënten en hun familie en mantelzorgers en voor vrijwilligers en buurtbewoners.

WZU Veluwe zet hiermee weer een stap in de ontwikkeling van nieuwe woonvormen die bijdraagt aan het welbevinden van ouderen doordat ze, ondanks een zorgbehoefte, zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Op 1december hebben de bewoners van De Clockenslach  een actie afgesloten. Ze hebben zeep, shampoo, tanden borstels, tandpasta ingezameld voor een revalidatie centrum voor kinderen in Roemenie.  Familie Kamstra is daar heel actief mee bezig  en verzamelen daar ook kleding voor in.  De activiteiten begeleiding heeft samen met bewoners een overheerlijke speculaas cake voor die avond gebakken. De avond werd afgesloten met een bingo.  Dhr. Kamstra heeft alles in ontvangst mogen nemen .

Op woensdag 14 september zijn de vrijwilligers van locaties De Bunterhoek en Het Kodal uitgenodigd voor een gezamenlijk dagje uit. Dit als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar. Na koffie en gebak was er een rondleiding door kasteel Cannenburch. Vervolgens was er op het evenementen terrein van het kasteel een roofvogel show. Iedereen die wilde mocht de handschoen aandoen om de vogels op te vangen. ’s Avonds was er nog een heerlijk buffet van “Rijkelijk Culinair” met een gezellige invulling door de medewerkers van Welzijn.

Donderdag 11 augustus konden de bewoners van De Bunterhoek genieten van heerlijk ijs. Dit werd aangeboden door de Monuta. Ook de medewerkers en vrijwilligers werden niet vergeten.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.