Vertegenwoordiging regelen

Wie mag namens u spreken of beslissen als u dit zelf niet meer kunt?
Wij ervaren dat veel cliënten wensen dat formele zaken geregeld worden met een (eerste) contactpersoon. Ook kan zich ineens een situatie voordoen, waarbij cliënten niet in staat zijn voor zichzelf te spreken. Bijvoorbeeld bij plotselinge ziekenhuisopname of bij overlijden. Het past juist bij de eigen regie van cliënten dat zij zich hierover uitspreken en dit vastleggen.

Wat als u geen volmacht regelt?
Als u niets regelt, geldt de wettelijke rangorde van vertegenwoordiging. Dit is niet altijd de persoon die het meest betrokken is bij de zorg aan u.

De wettelijke rangorde van vertegenwoordiging luidt:

  1. een (toegewezen) curator of mentor;
  2. indien er geen curator of mentor is, de persoon die de cliënt schriftelijk heeft gemachtigd;
  3. indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel van de betrokkene;
  4. indien de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel ontbreekt of niet optreedt: een kind van betrokkene;
  5. indien het kind ontbreekt of niet optreedt, de broer of zus van de betrokkene.

Waarom een volmacht afgeven?
Met het regelen van een volmacht kiest u zelf wie u als vertegenwoordiging wil. Door het tijdig regelen van een volmacht behoudt u de regie en wordt u vertegenwoordigd door een door u aangewezen persoon. Het is goed om dat te doen terwijl u nog zo gezond bent dat u hierover zelf goed een besluit kan nemen. Door het regelen van een volmacht wordt discussie over bevoegdheden tussen familieleden onderling of tussen familieleden en de zorginstelling en mogelijk andere derden voorkomen, bijvoorbeeld over ethische vraagstukken rondom het levenseinde. In situaties waarin u niet voor uzelf kan spreken, kan uw familie zich dan op u richten en hoeven zij zich niet met zaken rondom vertegenwoordiging bezig te houden. Het vroegtijdig regelen van vertegenwoordiging kan ook aanleiding zijn om met elkaar te praten over wensen rond het levenseinde, zoals over zorg, behandeling en uitvaart.

Wellicht ondertekent u op dit moment zelf uw zorgplan. Na het afgeven van een volmacht is het ook mogelijk dat een gevolmachtigde de zorgplannen digitaal ondertekent via familieportaal Caren. Dit werkt praktisch en efficiënt. Digitale ondertekening bespaart u en ons tijd.

Kan ik nog zelf beslissen als ik een volmacht afgeef?
Ja! U blijft bevoegd om zelf besluiten te nemen en documenten te ondertekenen tenzij u handelingsonbekwaam bent verklaard door de rechter.

Hoe kan ik mijn vertegenwoordiging regelen?
Om het regelen van een volmacht makkelijker te maken, hebben we een volmachtformulier opgesteld dat u en degene aan wie u de volmacht verleent kunt invullen en ondertekenen. Dit hoeft niet door een notaris te gebeuren en is kosteloos. Als u een volmacht afgeeft, geldt deze niet alleen voor de dienstverlening van WZU Veluwe maar ook voor andere partijen (bv. een ziekenhuis).

U kunt er voor kiezen om twee verschillende personen aan te wijzen afhankelijk van het onderwerp. Zo kunt u iemand aanwijzen die namens u over zorgzaken mag (mee) beslissen en iemand die namens u de financiële zaken kan regelen.

Op de website https://www.goedvertegenwoordigd.nl/ leest u nog meer over volmachtverlening.

Meer informatie
U kunt voor vragen over volmachtverlening contact opnemen met uw contactverzorgende. Ook kunt u contact opnemen met Jari Buter, bereikbaar via volmacht@wzuveluwe.nl of telefonisch via (06) 14 75 46 27.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.