Nieuwbouw De Boskamp: ‘Een stap voorwaarts…’

In juli 2021 heeft de bezwarencommissie van gemeente Epe de in totaal vijf ingediende bezwaren tegen de nieuwbouw van De Boskamp aan de Burgermeester van der Feltzlaan 4 in Epe ongegrond verklaard. De onderwerpen van deze bezwaren waren het bestemmingsplan, de verkeersdrukte, het behoud van bomen en de omvang van het gebouw. Het college van B&W heeft het voornemen het advies van de bezwarencommissie over te nemen, zo blijkt uit de informatienota Raad, die donderdag 2 september in de commissie Omgeving & Financiën wordt besproken. Nieuwbouw was een van de thema’s in de gemeenteraadsverkiezingen 2018, waarbij alle partijen zich hebben uitgesproken voor vervangende huisvesting. Dit betekent dat de afgegeven vergunning onherroepelijk wordt wanneer niet opnieuw beroep wordt ingesteld.

Historie
Tien jaar lang is intensief gezocht naar vervangende huisvesting voor De Boskamp. Veel locaties in de gemeente Epe zijn bestudeerd en bij een aantal locaties zijn serieuze planstudies uitgevoerd. Stedenbouwkundige randvoorwaarden, locatiespecifieke problematiek, de omvang van de kavel, maar ook financiële voorwaarden zorgden ervoor dat de alternatieven geen optie bleken te zijn. Op het moment dat we de mogelijkheid kregen het perceel aan de Burgemeester Van der Feltzlaan 4 aan te kopen, onderzochten we de mogelijkheden en is vervolgens snel gehandeld. Het was overigens de enige kavel in de gemeente Epe met de bestemming Maatschappelijk met de toevoeging Zorg die sinds al die jaren te koop werd aangeboden. De conclusie van een uitgebreid onderzoek was dat we een plan dienden te ontwikkelen waarbij we binnen het vigerende bestemmingsplan, de gemeentelijke stedenbouwkundige randvoorwaarden en de milieuwetgeving zouden blijven. Op die manier zouden we langlopende procedures voorkomen. Met als gevolg dat we een essentiële concessie moesten doen en niet de gewenste 75 appartementen, maar ‘slechts’ 60 appartementen binnen het vigerende bestemmingsplan konden realiseren.

Stap voorwaarts
‘Met het advies van de Commissie van de bezwaarschriften, overgenomen door het college van B&W en met de steun van de gemeenteraadsleden in het vooruitzicht, kunnen we weer een stap voorwaarts zetten. Deze stap is echt hard nodig, want het wordt steeds zwaarder om samen te wonen en te werken in het huidige gebouw aan de Albert Schweitzerlaan 25’, aldus Egbert van der Steege, manager bedrijfsvoering WZU Veluwe.

‘WZU Veluwe zet weer een stap voorwaarts in de ontwikkeling van nieuwe woonvormen die bijdragen aan het welbevinden van ouderen doordat ze, ondanks een zorgbehoefte, zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.’

Compliment
De bouw van een nieuw verpleeghuis is sinds eind jaren ’90 al onderwerp van gesprek. De laatste tien jaar merken cliënten en medewerkers van De Boskamp dat de technische en functionele beperkingen van het huidige gebouw het steeds moelijker maken om de somatische en psychogeriatrische zorgvraag goed in te vullen. Wel is het tot nu toe nog steeds gelukt om te werken volgens de IGJ-normen en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. ‘De gepassioneerde medewerkers van De Boskamp verdienen een compliment voor de extra inzet die zij moeten plegen om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren ondanks de beperkingen.’

Complete zorg 
De nieuwbouw biedt straks vijf kleinschalige woonvormen, met in totaal 60 zorgstudio’s, huiskamers en ondersteunende ruimten. Allen modern en royaal van opzet. Ouderen met dementie kunnen straks zoveel mogelijk zoals thuis wonen. Er wordt structuur en veiligheid geboden en samen met de andere cliënten houden ze een huishouden draaiende. Samen koken, eten en opruimen.

Planning
WZU Veluwe blijft positief uitzien naar de volgende stappen en hoopt op korte termijn te kunnen starten met de sloop en het bouwrijp maken van het perceel aan de Burgermeester van der Feltzlaan 4. We respecteren uiteraard de rechten van buurtbewoners om opnieuw beroep aan te tekenen, maar wij blijven ons inzetten voor passende huisvesting voor de huidige en toekomstige cliënten van De Boskamp. We hopen dat ook in de toekomst Epenaren met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag in Epe kunnen blijven wonen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese