Ontwikkelingen in de zorg

Het is de grondwettelijke taak van de overheid om maatregelen te treffen die de volksgezondheid bevorderen. De overheid doet dit door in te zetten op toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg voor iedereen. De afgelopen jaren is de zorgvraag veranderd en zijn de kosten van de zorg enorm gestegen. Daarom zijn een groot aantal wetten die de gezondheidszorg in Nederland regelen, ingrijpend veranderd in 2015. Dit heeft gevolgen voor zowel (toekomstige) zorgvragers, zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

Wat betekent het voor u?

Het doel van de veranderingen is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van een mantelzorger, een vrijwilliger of van professionals. Alle ondersteuning en zorg zijn erop gericht de zelfredzaamheid te bevorderen en te vergroten. Alleen voor zware zorg is door de Wet langdurige zorg (Wlz) verhuizen naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis nog mogelijk. De Wlz is bedoeld voor mensen die vanwege een (somatische of psychogeriatrische) aandoening, beperking (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke) handicap een blijvende behoefte hebben aan permanente toezicht en zorg.

Door het Volledig Pakket Thuis (VPT), ook gefinancierd door de Wlz, zijn er voor mensen met een zware zorgvraag meer mogelijkheden om de zorg ook buiten een woonzorgcentrum of verpleeghuis verantwoord te verlenen.

Ouderenzorg 2020

Het aantal ouderen (65+) neemt sterk toe naar 3,4 miljoen in 2020, een stijging van 26% ten opzichte van 2012. Het aantal 80-plussers binnen deze groep stijgt naar verwachting van 686.000 in 2012 tot circa 900.000 in 2020. Maar ouderen zijn ook langer gezond. Door een gezonde leefstijl en betere preventie en zorg is de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2020 voor mannen 20 jaar en voor vrouwen 23 jaar, een toename van 2 jaar ten opzichte van 2012. Ouderen zijn assertiever en bepalen graag zelf hoe ze willen leven. Zij zijn maatschappelijk betrokken en willen blijven participeren in hun sociale omgeving. Dit maakt dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen. Met behulp van hun eigen netwerk en waar nodig ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer zij professionele zorg en ondersteuning nodig hebben, weten zij de wijkverpleegkundige of het sociale wijkteam hiervoor te benaderen. Gezamenlijk wordt dan bekeken hoe op maat kan bijdragen aan het behoud van zelfredzaamheid en participatiekracht van de cliënt.

Ook de inzet van technologie helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen wonen. Ouderen zijn vertrouwd met het gebruik van vormen van zorg op afstand zoals beeldschermzorg, domotica of zelfmanagement via internet.

 

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.