Lid cliënten(participatie)raad gemeente Nunspeet

Wat cliënten van WZU Veluwe wensen, is voor WZU Veluwe erg belangrijk. Ook in hun beleid willen zij rekening houden met de wensen van haar cliënten. Via de cliëntenraad kunt u de belangen behartigen van de cliënten van WZU Veluwe, zowel inwonend als thuiswonend met zorg.

Bent u direct betrokken als familielid of mantelzorger bij cliënten in Nunspeet? Wilt u namens hen spreken en hun belangen behartigen? Geef dan uw belangstelling aan voor de functie van

lid cliëntenraad WZU Veluwe

(tevens lid cliëntenparticipatieraad, gemeente Nunspeet)

Vertegenwoordigers van de cliënten van de vier gemeenten waarin WZU Veluwe werkzaam is (Elburg, Epe, Nunspeet en Heerde) vormen de cliëntenraad. De raad bestaat uit twee leden per gemeente en een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris. Binnen de cliëntenraad gebeurt belangenbehartiging op beleidsmatig centraal niveau, zowel zorginhoudelijk als organisatorisch en financieel. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg zoals het reanimatiebeleid, over de begroting, maar ook over plannen voor ingrijpende verbouwingen of een reorganisatie. De cliëntenraad heeft minimaal zes keer per jaar overleg met de bestuurder.

De cliëntenraad heeft cliëntenparticipatieraden (CPR) ingesteld in elke gemeente. Zo ook in Nunspeet.

De CPR Nunspeet zet zich zowel in voor de belangen van cliënten in woonzorgcentrum De Bunterhoek als ook voor cliënten die thuis zorg ontvangen. In tegenstelling tot de cliëntenraad functioneren zij op lokaal praktisch niveau.

Een aantal keer per jaar is er een vergadering met andere cliëntenparticipatieraden uit de regio, de beide zorgmanagers en de zorgondernemers uit de regio, waarbij de CPR gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het lokale zorgmanagement. Ook is het mogelijk dat de CPR Nunspeet zelf intern overleg voert. Verder kan het zijn dat de cliëntenraad in een aantal situaties aan de lokale cliëntenparticipatieraden advies vraagt, alvorens zelf hun adviesrecht uit te oefenen.

Beide aanstellingen zijn in principe voor een periode van drie jaar. Eenmaal herkiesbaar.

Bent u enthousiast geworden om de belangen van cliënten van WZU Veluwe in Nunspeet te behartigen? Of wilt u eerst meer weten? Neemt u dan gerust contact op Menno Smit, onafhankelijk ambtelijk secretaris of met de heer E. van ’t Slot, lid cliëntenraad namens cliënten gemeente Nunspeet.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.