Identiteitsraden

De protestants-christelijke identiteit is één van de pijlers van WZU Veluwe. We vinden het van groot belang dat de identiteit geborgd is, zowel op de locaties als binnen beleidsvoorbereiding. Hiervoor is een identiteitsdocument opgesteld, dat ons helpen kan hieraan invulling te geven.

Voor borging op de locaties, heeft elke locatie een identiteitsraad. Zij adviseren, gevraagd en ongevraagd, het management over zaken die de identiteit van de organisatie aan gaan. Ook geven zij mede invulling aan de protestants-christelijke identiteit. Dit kan onder andere door voorbereiding van of medewerking aan identiteitsgebonden activiteiten.

De identiteitsraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale kerken. Deze verbinding van de lokale kerken met de woonzorgcentra wordt door WZU Veluwe en haar cliënten gewaardeerd.

In het reglement identiteitsraden zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven van zowel de organisatie als de identiteitsraden.

Identiteitsraden zijn ambassadeur van WZU Veluwe naar de lokale kerken. Elk lid koppelt minimaal 1x per jaar naar zijn/haar kerk(enraad) terug wat de Identiteitsraad heeft gedaan en geeft aan waar de plaatselijke kerk en WZU Veluwe mogelijk wat voor elkaar kunnen betekenen. Het lid is een verbindende schakel tussen (latente) vraag en aanbod, conform beschreven in bijlage 2 Reglement Identiteitsraden.

 

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.