Klachtenprocedure

Klacht over zorg en ondersteuning – vrijwillige zorg

Ik heb een klacht over zorg en ondersteuning bij WZU Veluwe. Wat kan ik doen?
Wij doen ons uiterste best om onze cliënten de ondersteuning en zorg te geven die zij nodig hebben. Maar soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms gaat het over grotere problemen, en dan horen onze medewerkers en leidinggevenden graag van u. Bij voorkeur gaan we samen met cliënten of naastbetrokkenen op zoek naar een oplossing. Dat helpt herhaling van soortgelijke klachten te voorkomen en bevordert de kwaliteit van zorg.

Klachtbemiddelaar
Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat? Dan kunnen cliënten of naastbetrokkenen contact opnemen met de klachtbemiddelaar. Deze onafhankelijke persoon probeert door luisteren en bemiddeling tot een oplossing te komen. De klachtbemiddelaar is gratis voor u en kan u ook adviseren over andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

> Neem contact op met de klachtbemiddelaar

Wat als mijn klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?
Als een klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u als cliënt of naastbetrokkene, al dan niet met behulp van de klachtenfunctionaris, ervoor kiezen om een klacht bij de bestuurder in te dienen ter behandeling door de klachtencommissie WZU Veluwe. Voor het indienen van een klacht is geen financiële bijdrage verschuldigd. U kunt uw klacht, onder vermelding van ‘vertrouwelijk’, schriftelijk richten aan de klachtencommissie: Klachtencommissie WZU Veluwe, Stationsstraat 27, 8161 CP Epe.

De klachtenbehandeling en het reglement van de klachtencommissie is vastgelegd in de klachtenregeling voor cliënten van WZU Veluwe.

Klacht over zorg en ondersteuning – onvrijwillige zorg

Ik heb een klacht over onvrijwillige zorg. Wat kan ik doen? 
De klachten over onvrijwillige zorg (art. 55 Wet zorg en Dwang (Wzd)) hebben betrekking op:

  • de beslissing om een cliënt wilsonbekwaam te verklaren;
  • de beslissing om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen;
  • uitvoering van onvrijwillige zorg;
  • een beslissing om onvrijwillige zorg te verlenen zonder dat een zorgplan is vastgesteld of in een situatie die bij het opstellen van het zorgplan redelijkerwijs niet kon worden voorzien;
  • een beslissing over verlof of ontslag;
  • een beslissing van de Wzd-functionaris.

Met vragen en klachten over onvrijwillige zorg kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. Deze kan u ondersteunen ten aanzien van onvrijwillige zorg en bij het indienen van klachten over onvrijwillige zorg bij de bestuurder van WZU Veluwe.

Cliëntvertrouwenspersoon voor onvrijwillige zorg
De cliëntvertrouwenspersonen voor onvrijwillige zorg voor cliënten van WZU Veluwe zijn verdeeld in twee regio’s. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersonen in het algemeen vindt u hier.

Voor woonplaatsen Wapenveld en Epe:
Dianne Middelburg van Adviespunt Zorgbelang.
Telefoonnummer: 06-82 06 40 12
E-mailadres: diannemiddelburg@zorgbelangcvp.nl
Bekijk de flyer van deze cliëntvertrouwenspersoon

Voor woonplaatsen Nunspeet, Elburg en ’t Harde:
Riet Elshof van het LSR.
Telefoonnummer: 06-21 71 28 50.
E-mailadres: r.elshof@hetlsr.nl
Bekijk de flyer van deze cliëntvertrouwenspersoon.

Wat als mijn klacht over onvrijwillige zorg niet naar tevredenheid wordt afgehandeld? 
U kunt met ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon een klacht indienen bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). In het reglement leest u meer informatie over de KCOZ en de klachtenregeling.

Geschillen
Is uw klacht (alleen over vrijwillige zorg) toch niet naar tevredenheid afgerond? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. In het reglement leest u meer informatie over de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg en de geschillenregeling.

Suggestie of compliment
Natuurlijk horen wij het ook graag van u als u complimenten of suggesties voor ons heeft!

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.