Uw privacy

Zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, registeren wij uw persoonlijke gegevens. WZU Veluwe respecteert de persoonlijke levenssfeer van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en anderen. We verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetten die betrekking hebben op persoonsgegevens in de zorg.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij registreren en hoe wij daarmee om gaan. Ook leest u meer over uw rechten en de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in ons privacyreglement en het bijbehorende addendum. Het privacyreglement en het bijbehorende addendum is opvraagbaar bij de functionaris Gegevensbescherming (FG).

> Bekijk hier het privacyreglement en addendum

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Welke persoonsgegevens registreert WZU Veluwe?
WZU Veluwe registreert alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de werkzaamheden en het doel waarvoor ze worden verzameld, bijvoorbeeld de uitvoering van de zorgovereenkomst (uw zorgverlening), arbeidsovereenkomst (medewerkers die nodig zijn om deze zorg te realiseren) of vrijwilligersovereenkomst (vrijwilligers die ondersteunen bij de zorg aan de cliënt). Ook kunnen in het kader van bedrijfsvoering ondersteunend aan het zorgproces persoonsgegevens worden geregistreerd, zoals leveranciersgegevens. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de (persoonlijke) situatie. Er wordt een goede afweging gemaakt om het juiste evenwicht te vinden tussen privacy en doelstelling van de verwerking.
Lees meer over welke persoonsgegevens wij mogelijk registeren.

Van wie ontvangt WZU Veluwe mijn persoonsgegevens?
Voor de administratie van zorgverlening en bedrijfsvoering verzamelt WZU Veluwe persoonsgegevens die grotendeels door de betrokkenen (bijvoorbeeld cliënten, medewerkers, vrijwilligers) of hun wettelijk vertegenwoordiger worden verstrekt.

In het kader van de zorgovereenkomst en arbeidsovereenkomst kunnen gegevens worden uitgewisseld met bronsystemen van derden, bijvoorbeeld de Belastingdienst, CIZ, Zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea, zorgverzekeraars, gemeenten, Wmo, CAK, Vecozo, apotheek en (para)medische behandelaars, Pensioenfonds Zorg & Welzijn, Arbo-artsen, UWV. Ook worden gegevens als BSN en VOC (verzekeringsrecht) geverifieerd bij externe instanties. Deze uitwisseling vindt plaats op grond van de zorg- of arbeidsovereenkomst dan wel op grond van een wettelijke verplichting binnen de wettelijke kaders.

Met welk doel verwerkt WZU Veluwe mijn persoonsgegevens?
WZU Veluwe verwerkt gegevens om het mogelijk te maken dat WZU Veluwe multidisciplinaire zorg en ondersteuning aan ouderen kan verlenen door medewerkers van WZU Veluwe en door aan WZU Veluwe verbonden zorgverleners.
Lees meer over de grondslag van de verwerking.

Van wie verwerkt WZU Veluwe gegevens?
Bij het verwerken van gegevens kunt u denken aan verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en afschermen of vernietigen van gegevens. De categorieën van wie wij in ieder geval gegevens verwerken zijn cliënten en hun vertegenwoordigers en contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers, leveranciers en andere betrokkenen bij onze zorg- en dienstverlening. Voor zover moet worden voldaan aan de wettelijke bewaartermijn worden ook gegevens verwerkt van cliënten die zijn overleden of niet meer in zorg zijn, oud-medewerkers en oud-vrijwilligers, oud-leveranciers.

Aan wie verstrekt WZU Veluwe persoonsgegevens?
Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als het nodig is om hun werk te kunnen doen, mogen medewerkers uw gegevens bekijken. De persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers en verwerkers van WZU Veluwe als dit vanuit hun functie en/of werkzaamheden functioneel is. Als het gaat om cliëntgegevens kan aan externe (para)medici van een cliënt toegang tot (een deel van) het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) worden gegeven.

Wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de uitvoering van de zorgovereenkomst dit ons verplicht. In de samenwerking met bijvoorbeeld uw huisarts, specialist of behandelaar is het voor uw gezondheid belangrijk om informatie met hen te delen. Dit doen wij echter alleen met uw toestemming. Daarnaast verstrekken wij gegevens aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars, gemeenten of het zorgkantoor in het kader van de financiële verantwoording van de ontvangen gelden.
Lees meer over digitale inzage in uw ECD via het familieportaal Caren.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Alleen in speciale door de wet omschreven situaties kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn. Na deze periode worden de gegevens vernietigd.
Lees meer over wettelijke bewaartermijnen.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd bij WZU Veluwe?
WZU Veluwe heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de gegevens van betrokkenen te beschermen tegen verlies of beschadiging. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens. WZU Veluwe geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU.

WZU Veluwe heeft een meldpunt voor datalekken. Heeft u een datalek geconstateerd? Meld dit dan bij de functionaris gegevensbescherming via e-mailadres fg@wzuveluwe.nl. Wij stellen uw melding op prijs. Als er sprake is van een datalek waarvan het waarschijnlijk is dat het inbreuk betekent op de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, meldt WZU Veluwe dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze melding wordt binnen 72 uur na ontdekking gedaan. Als de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, wordt de betrokkene ook direct geïnformeerd.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

          Recht op inzage en kopie
U heeft altijd het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij registreren. Dat is het recht op inzage en daarbij heeft u ook recht op een kopie. Wij zullen die kopie zoveel mogelijk elektronisch verstrekken. Voor medewerkers is het mogelijk dat zij (een groot deel van) van hun persoonsgegevens kunnen inzien door het medewerkersregistratiesysteem te raadplegen via intranet. Cliënten en/of door hen gemachtigden kunnen continu inzage krijgen in hun ECD.
Lees meer over digitale inzage in uw ECD via het familieportaal Caren.

        Recht op verbetering
U heeft altijd recht om WZU Veluwe om verbetering te verzoeken van uw betreffende persoonsgegevens als die onjuist zijn of om WZU Veluwe om aanvulling te verzoeken van uw persoonsgegevens, onder meer door een eigen aanvullende verklaring toe te voegen aan uw dossier.

       Recht op beperking van verwerking
Verder kunt u vragen om een beperking van de verwerking door bepaalde gegevens voor bepaalde personen af te schermen en hen de toegang tot die gegevens te laten blokkeren. Dit verzoek kan worden afgewezen als de techniek of de uitvoeringskosten dit belemmeren.

      Recht op gegevenswissing
U heeft recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te laten wissen in speciale situaties.
Lees meer over gegevenswissing.

      Recht op bezwaar
U heeft recht op bezwaar tegen gegevensverwerking.
Lees meer over de situaties waar dit mogelijk is.

      Recht op overdracht van gegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens in digitale vorm te verkrijgen. Dit heet formeel het recht op dataportabiliteit. U heeft daarbij het recht onder bepaalde voorwaarden uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld andere zorgaanbieder) over te dragen.
Lees meer over de voorwaarden voor overdracht van gegevens

Wilt u voor een van bovengenoemde rechten een verzoek doen?
Verzoeken voor gebruik van rechten op persoonsgegevens, als hierboven genoemd, kunt u via e-mailadres fg@wzuveluwe.nl richten aan de FG.

Nadat wij formeel uw identiteit hebben vastgesteld, reageren wij binnen een maand op uw verzoek. In speciale complexe gevallen kan deze termijn gemotiveerd worden verlengd. Als het niet mogelijk is uw identiteit vast te stellen, kan WZU Veluwe geen gehoor geven aan het verzoek. Dit wordt schriftelijk meegedeeld.

Functionaris Gegevensbescherming en vragen rond privacy
WZU Veluwe heeft een functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is toezichthouder op naleving van regels rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens.

> Bekijk het privacyreglement en het addendum

Alle berichten en verzoeken worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een functionaris Gegevensbescherming is gebonden aan geheimhouding. Als u niet tevreden bent met de afhandeling, kunt u een klacht indienen bij de bestuurder van WZU Veluwe, de FG of de Autoriteit Persoonsgegevens.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese