Zorg in natura of Persoonsgebonden budget

De kosten voor ondersteuning bij uw huishouding worden vergoed via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zorg, verpleging en begeleiding worden vergoed via de Wlz (Wet langdurige zorg). Wettelijk is vastgesteld dat u ook een eigen bijdrage betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke inkomenssituatie. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratief Kantoor (CAK). U kunt bij het CIZ bij een zorgaanvraag kiezen of u ‘zorg in natura’ wenst of gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget (Pgb).

Een persoonsgebonden budget (Pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp of een voorziening kan inkopen. De hoogte van het bedrag hangt af van uw indicatie en van de eigen bijdrage die u moet betalen. Mocht u kiezen voor hulp en of zorg via een Pgb, werft u zelf uw zorgverleners, betaalt u ze uit, houdt u de administratie hiervan bij en legt u zelf verantwoording af van uw uitgaven. Het is mogelijk om uw administratie uit te besteden aan het Servicecentrum Pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit Servicecentrum kan u ondersteunen bij het voldoen aan de rechten en plichten, die u als Pgb-houder heeft.

Voor een aantal soorten zorg kunt u geen Pgb krijgen, namelijk:
• De functies Behandeling (individueel en groep) en ADL-assistentie
• De zorgzwaartepakketten ZZP LVG04, ZZP LVG05, ZZP GGZ B1 t/m B7, ZZP VV09b en ZZP SGLVG01

Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Centraal Administratief Kantoor (CAK). Het CAK draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van financiële regelingen en informatietaken. Zo treft u daar een rekenprogramma aan om uw eigen bijdrage te berekenen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.