Nieuwe stappen in toekomst locaties De Boskamp en Mariposa

WZU Veluwe heeft, met steun van beoogd fusiepartner Lelie zorggroep, de afgelopen maanden hard gewerkt aan de toekomst van woonzorglocaties De Boskamp in Epe en Mariposa in ’t Harde. Met de bouw van de Hokseberg in ’t Harde kunnen we hierin nieuwe stappen zetten en zekerheid bieden voor de toekomst.

Nieuwbouw in ’t Harde
De Boskamp is uniek voor WZU Veluwe vanwege de hechte sfeer. Die is niet afhankelijk van het pand, maar zit in de mensen die er wonen en werken. We hebben daarom gezocht naar een plek waar cliënten, collega’s en vrijwilligers bij elkaar kunnen blijven. Omdat die mogelijkheid er momenteel niet is binnen Epe, hebben we gezocht naar opties in de buurt. In ’t Harde hebben we een prachtige plek gevonden: de Hokseberg. Hier kunnen we op korte termijn een nieuw verpleeghuis bouwen dat voldoet aan de eisen van onze tijd. In samenwerking met Omnia Wonen en Prins Bouw zijn we voortvarend aan de slag gegaan en hebben we de toezegging gekregen dat we voor eind oktober 2025 in dit pand terecht kunnen.

De Boskamp krijgt nieuwe bestemming
Die datum is belangrijk, omdat woningcorporatie Habion, eigenaar van De Boskamp, het huidige sterk verouderde pand na die datum gaat vervangen voor nieuwbouw. Dit nieuwe gebouw zal voorzien in seniorenwoningen die bewoners zelf huren en waar zij indien nodig zorg ontvangen. Habion heeft deze plannen met De Boskamp al langere tijd, maar heeft deze op verzoek van WZU Veluwe uitgesteld, zo lang er nog geen nieuw gebouw beschikbaar was voor de bewoners van De Boskamp. We zijn Habion hier zeer erkentelijk voor, aangezien onze huurovereenkomst al langere tijd was afgelopen en door WZU Veluwe zelf in het verleden is beëindigd. Helaas lukten de beoogde nieuwbouwplannen aan de Van der Feltzlaan in Epe niet. Deze onvoorziene omstandigheden hebben maximale creativiteit en flexibiliteit gevraagd van al onze samenwerkingspartners.

Een nieuwe start
We zijn blij en dankbaar met de nieuwe locatie die op zo’n korte termijn gebouwd kan worden. Hiermee kunnen we collega’s, bewoners en betrokken families en vrijwilligers eindelijk zekerheid geven voor de toekomst. Hoewel we het jammer vinden dat de nieuwbouw niet in Epe zelf gerealiseerd kon worden, zal de Hokseberg een prachtige en moderne zorglocatie worden waar het fijn wonen en werken is. Prins Bouw is al gestart met de voorbereidingen van de bouw. De verwachting is dat de nieuwe locatie net na de zomer van 2025 aan ons opgeleverd wordt. We willen dan in het najaar van De Boskamp naar de Hokseberg verhuizen. Voor het onverhoopte geval dat de nieuwbouw vertraging gaat oplopen, zullen we alternatieve scenario’s uitwerken voor tijdelijke huisvesting.

Mariposa blijft op huidige locatie
De ontwikkelingen rond De Boskamp hebben direct invloed op onze toekomstplannen voor Mariposa. Het plan was om op de Hokseberg een nieuw Mariposa te bouwen. Doordat we de nieuwbouw in ’t Harde nu realiseren voor de continuïteit van zorg voor bewoners van De Boskamp, veranderen die plannen. Voor Mariposa zit verplaatsing naar diezelfde Hokseberg er de komende jaren niet in. We blijven op onze huidige locatie aan de Sportlaan en bekijken in de beoogde fusieorganisatie van WZU Veluwe en Lelie zorggroep de toekomst van Mariposa en ons complete zorgaanbod in de regio opnieuw. Uiteraard blijft ons doel om met alle betrokkenen ook voor Mariposa een goede toekomst mogelijk te maken.

Steun van samenwerkingspartners
We zijn dankbaar voor het meedenken en de flexibiliteit van woningcorporatie Habion van wie we, ondanks het door ons opgezegde huurcontract, nog tot najaar 2025 in De Boskamp mogen blijven. Die dank geldt ook voor Prins Bouw en Omnia Wonen, die op heel korte termijn deze nieuwe locatie voor ons bouwen. Dat we in deze samenwerking aan cliënten, collega’s en vrijwilligers continuïteit van zorg kunnen blijven bieden is voor ons een grote steun.

Aad de Kool is de nieuwe bestuurder van WZU Veluwe. Hij volgt José Geertsema op, die ruimte maakt voor de voorbereiding van de voorgenomen fusie met Lelie zorggroep. Aad de Kool is op 25 juni gestart in zijn nieuwe functie.

Aad werkte tot voor kort als manager extramurale zorg bij Lelie zorggroep. In Rotterdam, Katwijk en Ridderkerk gaf hij leiding aan de divisies thuiszorg en hulpverlening van de organisatie. Graag maakt hij de overstap naar de Veluwe om daar als nieuwe bestuurder de organisatie te leiden naar een nieuwe fase.

Verdere fusievoorbereidingen
Vorig bestuurder José Geertsema maakt met haar vertrek ruimte voor de verdere fusievoorbereidingen tussen WZU Veluwe en Lelie zorggroep. De twee organisaties hebben het voornemen om per 1 januari 2025 te fuseren. Momenteel loopt het traject voor goedkeuring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Vertrouwen in de toekomst
De Raad van Toezicht van WZU Veluwe is blij met de benoeming van De Kool. ‘Wij hebben vertrouwen in de samenwerking met Aad en zijn rol in de integratie met Lelie zorggroep’, zegt voorzitter Arnold Huijgen. ‘Op weg naar de nieuwe organisatie zijn er de komende maanden nog stappen te zetten en we houden oog op de mooie gezamenlijke toekomst die voor ons ligt.’

Bestuurder José Geertsema verlaat per 1 september 2024 WZU Veluwe. Daarmee maakt zij ruimte voor de integratie van WZU Veluwe en Lelie zorggroep, die het voornemen hebben om per 1 januari 2025 fuseren.

Natuurlijk moment
Per 1 september start de voorbereiding van de integratie tussen beide organisaties. De directeuren die na de fusiedatum de verschillende onderdelen van de fusieorganisatie aansturen, gaan na de zomer aan de slag als kwartiermaker. Dat maakt het voor José Geertsema een natuurlijk moment om te vertrekken.

Intensieve periode
Geertsema startte in september 2022 als Raad van Bestuur bij WZU Veluwe. Vrijwel meteen brak een intensieve periode aan binnen de organisatie, die er uiteindelijk toe leidde dat begin 2024 een noodzakelijke fusie werd aangekondigd.

Hoop en perspectief
José Geertsema neemt met gemengde gevoelens afscheid van WZU Veluwe. “Ik ben dankbaar dat met de fusie christelijke ouderenzorg op de Veluwe geborgd blijft. Ik ben blij met de hoop en het perspectief die er is door de juridische fusie met Lelie zorggroep. Tegelijkertijd betekent de fusie ook het afscheid van WZU Veluwe, dat per 1 januari opgaat in de nieuwe organisatie.”

Dankbaar
De Raad van Toezicht is José dankbaar voor het vele, moeilijke en vaak eenzame werk dat zij in de afgelopen twee jaar als bestuurder voor WZU Veluwe heeft verricht. Het perspectief was bij de start geheel anders dan in de werkelijkheid nodig bleek te zijn. “We hebben veel respect voor de wijze waarop zij dit heeft gedaan”, zegt voorzitter Arnold Huijgen. “Zij heeft grote inzet en flexibiliteit getoond en consequent de belangen van WZU Veluwe voorop gezet. We zijn trots op haar én alle collega’s van WZU Veluwe en zullen er vanuit onze zijde alles aan doen om de fusie in goede banen te leiden.”

WZU Veluwe en Lelie zorggroep verkennen de mogelijkheden tot een fusie. Met de beoogde fusie willen de organisaties de christelijke zorg in het werkgebied van WZU Veluwe en de hieraan grenzende werkgebieden van Lelie zorggroep versterken.

WZU Veluwe en Lelie zorggroep werken al jarenlang samen en vinden elkaar in de christelijke identiteit en gezamenlijke visie op zorg. “In de ouderenzorg staan we voor flinke uitdagingen: hoe houden we de zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar?”, zegt José Geertsema, bestuurder van WZU Veluwe. “We hebben de verantwoordelijkheid om christelijke ouderenzorg op de Veluwe te behouden, zodat we er met elkaar elke dag kunnen zijn voor de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd. Om die zorg op lange termijn te kunnen blijven bieden, zochten we een financieel gezonde en innovatieve grotere organisatie die onze christelijke identiteit deelt. Die mogelijke partner hebben we gevonden in Lelie zorggroep.”

Voor beide partijen biedt de beoogde fusie voordelen, schetst Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. “Als we onze krachten bundelen, bouwen we aan de toekomstbestendigheid van de zorgverlening van de locaties en thuiszorgteams van WZU Veluwe en de zorgverlening van Lelie zorggroep in de aangrenzende gebieden. Denk hierbij aan samen innoveren, samen werken aan kwaliteit en samen mensen laten zien hoe mooi en belangrijk werken in de zorg is.”

Maandag hebben beide organisaties het fusievoornemen gedeeld met hun medewerkers. De komende maanden worden in samenspraak met de medewerkers de beoogde voordelen van de fusie verder verkend. Naar verwachting wordt voor de zomer een besluit genomen.

Over Lelie zorggroep

Lelie zorggroep is in 2010 ontstaan uit een fusie van verschillende christelijke zorgorganisaties. De organisatie is landelijk actief van Goes in Zeeland tot Assen in Drenthe. De organisatie biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg en ambulante hulpverlening. In de buurt van de Veluwe is de zorggroep vooral actief onder de thuiszorgdivisie Curadomi in onder andere Kampen en Harderwijk. Lelie zorggroep staat bekend als een innovatieve organisatie met een hoge tevredenheid (>8) van cliënten en medewerkers. In 2022 is de organisatie succesvol gefuseerd met Riederborgh, een verpleeghuis in Ridderkerk.

Over WZU Veluwe

WZU Veluwe is een middelgrote regionale zorgaanbieder op de Noord-Veluwe. Zij biedt christelijke zorg en ondersteuning ‘van stofdoek tot sterfbed’: huishoudelijke hulp, dagbesteding, thuiszorg en verpleeghuiszorg. Dat doet de organisatie in en rond vijf kernen: Elburg, ’t Harde, Nunspeet, Epe en Wapenveld. In de regio werkt WZU Veluwe nauw samen met collega-zorgorganisaties en ketenpartners. Bij WZU Veluwe werken 1.300 medewerkers. Met 600 vrijwilligers kent de organisatie een grote betrokkenheid vanuit de kerken en lokale gemeenschappen.

De christelijke identiteit is de verbindende factor tussen beide organisaties. Daarbij is er lokaal ruimte om daar op eigen wijze kleur en vorm aan te geven. Zowel WZU Veluwe als Lelie zorggroep zien met vertrouwen uit naar de toekomst.

Goede, betaalbare en toegankelijke zorg is belangrijk voor iedere inwoner en de samenleving als geheel. Het is echter steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Daarom maken overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, medewerkers in de zorg en patiëntenorganisaties afspraken. Deze staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat voor heel Nederland geldt. Voor regio’s wordt dit akkoord vertaald in Regioplannen. WZU Veluwe neemt deel aan de regioplannen voor Apeldoorn/Zutphen en Noord-Veluwe en bestuurder José Geertsema heeft deze ondertekend.

Regioplan Apeldoorn/Zutphen

In het regioplan staat de ambitie voor het jaar 2030. De ervaren gezondheid van inwoners in de regio Apeldoorn/Zutphen is dan beter dan nu. Inwoners voeren zo veel mogelijk regie over hun eigen gezondheid én er is een sterkere sociale basis. Voor mensen die zorg nodig hebben, is goede en betaalbare (passende) ondersteuning en zorg beschikbaar. Om dit te bereiken, zijn er veranderingen nodig. In het regioplan zijn deze verwoord in vijf opgaven:

  1. Het bevorderen van een gezond en vitaal leven;
  2. Langer zelf- en samenredzaam ouder worden;
  3. Gezond opgroeien thuis en in de omgeving;
  4. Mentaal weerbare inwoners met een sterke sociale basis;
  5. Een optimaal werkende (acute) zorgketen.

Zorg- en ondersteuningsorganisaties, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan dit regioplan. De Stuurgroep IZA heeft namens drie subregionale platformen, Zilveren Kruis en de gemeenten het regioplan opgeleverd.

> Lees het Regioplan Apeldoorn-Zutphen

Focus op preventie en gezondheid

In het regioplan is de focus verlegd van ziekte naar welbevinden en gezondheid. Bart Smit, voorzitter van de stuurgroep IZA: “De toekomst van zorg en gezondheid staat onder druk door hoge kosten en tekort aan personeel. Om voor iedereen in deze regio zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar te houden, moet de zorg veranderen en moeten we de vraag naar zorg afremmen. Dit gebeurt door te investeren in preventie en gezondheid.”

In gesprek over wat nog wel kan

Verandering is noodzakelijk, vindt ook José Geertsema, Raad van Bestuur van WZU Veluwe. “Denk aan meer inzet van informele zorg, meer en betere samenwerking en focus op het welbevinden van cliënten in plaats van gezondheid. Het is goed om te zien dat we in onze regio met elkaar de beweging richting de toekomst maken en werken aan een samenredzame gemeenschap.” Verandering biedt ook kansen, stelt WZU Veluwe. “We kijken samen met cliënten, familie en vrijwilligers naar wat iemand nog wel kan. Vanuit onze christelijke identiteit gaan we daarover het goede gesprek aan. Wat maakt het leven betekenisvol? Hoe kunnen we met elkaar naast de cliënt blijven staan?”

Regioplan Noord-Veluwe

Ook voor de regio Noord-Veluwe is een Regioplan opgeleverd, dat eveneens door WZU Veluwe is ondertekend. In 2024 werkt de samenwerkingsregio IZA die oplossingsrichtingen verder uit in concrete plannen.

> Lees het Regioplan Noord-Veluwe

WZU Veluwe heeft een nieuwe Raad van Toezicht. Interim-voorzitter Cathy van Beek heeft een voltallige raad samengesteld. “Met deze breed samengestelde en complementair ervaren RvT heb ik er alle vertrouwen in dat WZU Veluwe qua governance weer toekomstbestendig is.”

Van Beek ging in een intensieve periode aan de slag. Nadat de vorige Raad van Toezicht van WZU Veluwe eerder dit jaar opstapte kreeg zij de opdracht om een nieuwe raad samen te stellen. Met haar hart voor de zorg, robuuste ervaring in bestuur en toezicht lukte het haar om in nauwe samenwerking met de bestuurder en de medezeggenschap de onrustige en complexe situatie te wenden.

Voorzitter Arnold Huijgen

Een belangrijke stap in dit proces was de benoeming van dr. Arnold Huijgen. Hij trad op 1 september aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Huijgen is hoogleraar Dogmatiek aan de Protestants Theologische Universiteit en een ervaren en verbindende toezichthouder in de zorg. “In hoe we voor elkaar zorgen, blijkt wat voor mensen we zijn”, stelt hij.

Vier leden

Naast Huijgen telt de Raad van Toezicht vier nieuwe leden. Ineke van Dijk werkt momenteel als Directeur Zorg bij Zorggroep Charim en heeft ervaring in directie, bestuur en management van zorgorganisaties. Anne Offereins heeft ruime ervaring als toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties en beschikt over een stevige financiële achtergrond.

Ook Aline Poolen is een ervaren toezichthouder en momenteel bestuurder bij ZorgAccent. Daarnaast is zij bestuurslid Digitaal Denken en Doen bij brancheorganisatie Actiz. Wilco Frens treedt per 1 januari 2024 toe tot de raad. Frens is toezichthouder, financieel specialist en mediator. Huijgen is blij dat de Raad van Toezicht weer op volle sterkte is. “De ervaring die deze vier mensen meebrengen is van belang in het licht van de uitdagingen waar WZU Veluwe voor staat.”

Goede toekomst

Met de benoeming van Frens is de raad compleet en rond Van Beek haar interim-periode af. Huijgen is haar dankbaar voor het vele en goede werk. “Cathy van Beek heeft haar taak op transparante, doortastende en volhardende wijze vervuld. Nu hopen we met elkaar te kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor WZU Veluwe. Daarbij hebben we het volste vertrouwen in bestuurder José Geertsema en de noodzakelijke stappen die zij zet om de organisatie toekomstbestendig te maken.”

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese