Nieuwe stappen in toekomst locaties De Boskamp en Mariposa

WZU Veluwe heeft, met steun van beoogd fusiepartner Lelie zorggroep, de afgelopen maanden hard gewerkt aan de toekomst van woonzorglocaties De Boskamp in Epe en Mariposa in ’t Harde. Met de bouw van de Hokseberg in ’t Harde kunnen we hierin nieuwe stappen zetten en zekerheid bieden voor de toekomst.

Nieuwbouw in ’t Harde
De Boskamp is uniek voor WZU Veluwe vanwege de hechte sfeer. Die is niet afhankelijk van het pand, maar zit in de mensen die er wonen en werken. We hebben daarom gezocht naar een plek waar cliënten, collega’s en vrijwilligers bij elkaar kunnen blijven. Omdat die mogelijkheid er momenteel niet is binnen Epe, hebben we gezocht naar opties in de buurt. In ’t Harde hebben we een prachtige plek gevonden: de Hokseberg. Hier kunnen we op korte termijn een nieuw verpleeghuis bouwen dat voldoet aan de eisen van onze tijd. In samenwerking met Omnia Wonen en Prins Bouw zijn we voortvarend aan de slag gegaan en hebben we de toezegging gekregen dat we voor eind oktober 2025 in dit pand terecht kunnen.

De Boskamp krijgt nieuwe bestemming
Die datum is belangrijk, omdat woningcorporatie Habion, eigenaar van De Boskamp, het huidige sterk verouderde pand na die datum gaat vervangen voor nieuwbouw. Dit nieuwe gebouw zal voorzien in seniorenwoningen die bewoners zelf huren en waar zij indien nodig zorg ontvangen. Habion heeft deze plannen met De Boskamp al langere tijd, maar heeft deze op verzoek van WZU Veluwe uitgesteld, zo lang er nog geen nieuw gebouw beschikbaar was voor de bewoners van De Boskamp. We zijn Habion hier zeer erkentelijk voor, aangezien onze huurovereenkomst al langere tijd was afgelopen en door WZU Veluwe zelf in het verleden is beëindigd. Helaas lukten de beoogde nieuwbouwplannen aan de Van der Feltzlaan in Epe niet. Deze onvoorziene omstandigheden hebben maximale creativiteit en flexibiliteit gevraagd van al onze samenwerkingspartners.

Een nieuwe start
We zijn blij en dankbaar met de nieuwe locatie die op zo’n korte termijn gebouwd kan worden. Hiermee kunnen we collega’s, bewoners en betrokken families en vrijwilligers eindelijk zekerheid geven voor de toekomst. Hoewel we het jammer vinden dat de nieuwbouw niet in Epe zelf gerealiseerd kon worden, zal de Hokseberg een prachtige en moderne zorglocatie worden waar het fijn wonen en werken is. Prins Bouw is al gestart met de voorbereidingen van de bouw. De verwachting is dat de nieuwe locatie net na de zomer van 2025 aan ons opgeleverd wordt. We willen dan in het najaar van De Boskamp naar de Hokseberg verhuizen. Voor het onverhoopte geval dat de nieuwbouw vertraging gaat oplopen, zullen we alternatieve scenario’s uitwerken voor tijdelijke huisvesting.

Mariposa blijft op huidige locatie
De ontwikkelingen rond De Boskamp hebben direct invloed op onze toekomstplannen voor Mariposa. Het plan was om op de Hokseberg een nieuw Mariposa te bouwen. Doordat we de nieuwbouw in ’t Harde nu realiseren voor de continuïteit van zorg voor bewoners van De Boskamp, veranderen die plannen. Voor Mariposa zit verplaatsing naar diezelfde Hokseberg er de komende jaren niet in. We blijven op onze huidige locatie aan de Sportlaan en bekijken in de beoogde fusieorganisatie van WZU Veluwe en Lelie zorggroep de toekomst van Mariposa en ons complete zorgaanbod in de regio opnieuw. Uiteraard blijft ons doel om met alle betrokkenen ook voor Mariposa een goede toekomst mogelijk te maken.

Steun van samenwerkingspartners
We zijn dankbaar voor het meedenken en de flexibiliteit van woningcorporatie Habion van wie we, ondanks het door ons opgezegde huurcontract, nog tot najaar 2025 in De Boskamp mogen blijven. Die dank geldt ook voor Prins Bouw en Omnia Wonen, die op heel korte termijn deze nieuwe locatie voor ons bouwen. Dat we in deze samenwerking aan cliënten, collega’s en vrijwilligers continuïteit van zorg kunnen blijven bieden is voor ons een grote steun.

Meer zelf- en samenredzame gemeenschappen, dat is de ambitie waar zorg-, welzijns- en overheidsorganisaties op de Veluwe samen aan werken. Want ook voor de toekomst willen we goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor alle kwetsbare en oudere inwoners op de Noord-Veluwe. We ontwikkelden eerder al een gezamenlijke visie. Het project Beelden van Kwaliteit heeft hieraan bijgedragen.

Rehoboth en De Boskamp
Samen met Het Baken, Viattence en Zorggroep Noordwest-Veluwe werkte WZU Veluwe van januari tot en met juni aan Beelden van Kwaliteit. Acht zorgteams deden mee, twee per organisatie, en het zorgkantoor financierde het. Binnen WZU Veluwe hebben teams van de locaties Rehoboth in Wapenveld en De Boskamp in Epe zich ingezet voor dit project.

Rehoboth en De Boskamp
Samen met Het Baken, Viattence en Zorggroep Noordwest-Veluwe werkten we van januari tot en met juni aan Beelden van Kwaliteit. Acht zorgteams deden mee, twee per organisatie, en het zorgkantoor financierde het. Binnen WZU Veluwe hebben teams van de locaties Rehoboth en De Boskamp zich ingezet voor dit project.

Complimenten en bewustwording
Gerben Bonenberg en Wendelina Bisschop van afdeling Kwaliteit & Veiligheid waren elk betrokken bij een team. ‘Beelden van Kwaliteit is een mooie kapstok voor een goed gesprek over je werk en de uitdagingen waar je tegenaan loopt’, zegt Gerben. ‘Tijdens een observatie beschrijf je letterlijk het gedrag van een medewerker, stelt daar zonder te oordelen vragen over en geeft complimenten voor wat goed gaat. Juist door die complimenten ontstaat ruimte om ook de minder mooie dingen te bespreken. Zo ontstaat bewustwording van handelen.’

Automatisch handelen is bijzonder
Het project heeft op Rehoboth en De Boskamp medewerkers echt aan het denken gezet, concludeert Wendelina. ‘Het is mooi om te zien wanneer een medewerker op een natuurlijke manier beweegt in de huiskamer. Dat je bijvoorbeeld naast een cliënt gaat zitten als die onrustig is. Of zachtjes gaat neuriën. Vaak doen collega’s dat al automatisch en het is goed om te benoemen hoe bijzonder dat eigenlijk is.’

Doelen en resultaten
Beelden van Kwaliteit sluit aan bij de ambitie van meer samenredzame gemeenschappen. De doelen van het project waren:

 • Gerichte observaties voor de samenwerking met informele zorg;
 • Door reflectie bewust worden van kwaliteit;
 • Werkplezier vergroten;
 • WZU Veluwe en Zorggroep Noordwest-Veluwe kennis laten maken met Beelden van Kwaliteit;
 • De groep observatoren uitbreiden met vrijwilligers voor het ‘team van de toekomst’;
 • Kijken en ervaren hoe verkorte observaties in de praktijk werken.

De opbrengsten zijn te zien in de infographic onder dit bericht. Wilt u meer weten? Lees hier extra informatie.

WZU Veluwe en Lelie zorggroep verkennen de mogelijkheden tot een fusie. Met de beoogde fusie willen de organisaties de christelijke zorg in het werkgebied van WZU Veluwe en de hieraan grenzende werkgebieden van Lelie zorggroep versterken.

WZU Veluwe en Lelie zorggroep werken al jarenlang samen en vinden elkaar in de christelijke identiteit en gezamenlijke visie op zorg. “In de ouderenzorg staan we voor flinke uitdagingen: hoe houden we de zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar?”, zegt José Geertsema, bestuurder van WZU Veluwe. “We hebben de verantwoordelijkheid om christelijke ouderenzorg op de Veluwe te behouden, zodat we er met elkaar elke dag kunnen zijn voor de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd. Om die zorg op lange termijn te kunnen blijven bieden, zochten we een financieel gezonde en innovatieve grotere organisatie die onze christelijke identiteit deelt. Die mogelijke partner hebben we gevonden in Lelie zorggroep.”

Voor beide partijen biedt de beoogde fusie voordelen, schetst Hendrik Jan van den Berg, bestuurder bij Lelie zorggroep. “Als we onze krachten bundelen, bouwen we aan de toekomstbestendigheid van de zorgverlening van de locaties en thuiszorgteams van WZU Veluwe en de zorgverlening van Lelie zorggroep in de aangrenzende gebieden. Denk hierbij aan samen innoveren, samen werken aan kwaliteit en samen mensen laten zien hoe mooi en belangrijk werken in de zorg is.”

Maandag hebben beide organisaties het fusievoornemen gedeeld met hun medewerkers. De komende maanden worden in samenspraak met de medewerkers de beoogde voordelen van de fusie verder verkend. Naar verwachting wordt voor de zomer een besluit genomen.

Over Lelie zorggroep

Lelie zorggroep is in 2010 ontstaan uit een fusie van verschillende christelijke zorgorganisaties. De organisatie is landelijk actief van Goes in Zeeland tot Assen in Drenthe. De organisatie biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg en ambulante hulpverlening. In de buurt van de Veluwe is de zorggroep vooral actief onder de thuiszorgdivisie Curadomi in onder andere Kampen en Harderwijk. Lelie zorggroep staat bekend als een innovatieve organisatie met een hoge tevredenheid (>8) van cliënten en medewerkers. In 2022 is de organisatie succesvol gefuseerd met Riederborgh, een verpleeghuis in Ridderkerk.

Over WZU Veluwe

WZU Veluwe is een middelgrote regionale zorgaanbieder op de Noord-Veluwe. Zij biedt christelijke zorg en ondersteuning ‘van stofdoek tot sterfbed’: huishoudelijke hulp, dagbesteding, thuiszorg en verpleeghuiszorg. Dat doet de organisatie in en rond vijf kernen: Elburg, ’t Harde, Nunspeet, Epe en Wapenveld. In de regio werkt WZU Veluwe nauw samen met collega-zorgorganisaties en ketenpartners. Bij WZU Veluwe werken 1.300 medewerkers. Met 600 vrijwilligers kent de organisatie een grote betrokkenheid vanuit de kerken en lokale gemeenschappen.

De christelijke identiteit is de verbindende factor tussen beide organisaties. Daarbij is er lokaal ruimte om daar op eigen wijze kleur en vorm aan te geven. Zowel WZU Veluwe als Lelie zorggroep zien met vertrouwen uit naar de toekomst.

Goede, betaalbare en toegankelijke zorg is belangrijk voor iedere inwoner en de samenleving als geheel. Het is echter steeds moeilijker om die zorg te blijven geven. Daarom maken overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, medewerkers in de zorg en patiëntenorganisaties afspraken. Deze staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat voor heel Nederland geldt. Voor regio’s wordt dit akkoord vertaald in Regioplannen. WZU Veluwe neemt deel aan de regioplannen voor Apeldoorn/Zutphen en Noord-Veluwe en bestuurder José Geertsema heeft deze ondertekend.

Regioplan Apeldoorn/Zutphen

In het regioplan staat de ambitie voor het jaar 2030. De ervaren gezondheid van inwoners in de regio Apeldoorn/Zutphen is dan beter dan nu. Inwoners voeren zo veel mogelijk regie over hun eigen gezondheid én er is een sterkere sociale basis. Voor mensen die zorg nodig hebben, is goede en betaalbare (passende) ondersteuning en zorg beschikbaar. Om dit te bereiken, zijn er veranderingen nodig. In het regioplan zijn deze verwoord in vijf opgaven:

 1. Het bevorderen van een gezond en vitaal leven;
 2. Langer zelf- en samenredzaam ouder worden;
 3. Gezond opgroeien thuis en in de omgeving;
 4. Mentaal weerbare inwoners met een sterke sociale basis;
 5. Een optimaal werkende (acute) zorgketen.

Zorg- en ondersteuningsorganisaties, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan dit regioplan. De Stuurgroep IZA heeft namens drie subregionale platformen, Zilveren Kruis en de gemeenten het regioplan opgeleverd.

> Lees het Regioplan Apeldoorn-Zutphen

Focus op preventie en gezondheid

In het regioplan is de focus verlegd van ziekte naar welbevinden en gezondheid. Bart Smit, voorzitter van de stuurgroep IZA: “De toekomst van zorg en gezondheid staat onder druk door hoge kosten en tekort aan personeel. Om voor iedereen in deze regio zorg toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar te houden, moet de zorg veranderen en moeten we de vraag naar zorg afremmen. Dit gebeurt door te investeren in preventie en gezondheid.”

In gesprek over wat nog wel kan

Verandering is noodzakelijk, vindt ook José Geertsema, Raad van Bestuur van WZU Veluwe. “Denk aan meer inzet van informele zorg, meer en betere samenwerking en focus op het welbevinden van cliënten in plaats van gezondheid. Het is goed om te zien dat we in onze regio met elkaar de beweging richting de toekomst maken en werken aan een samenredzame gemeenschap.” Verandering biedt ook kansen, stelt WZU Veluwe. “We kijken samen met cliënten, familie en vrijwilligers naar wat iemand nog wel kan. Vanuit onze christelijke identiteit gaan we daarover het goede gesprek aan. Wat maakt het leven betekenisvol? Hoe kunnen we met elkaar naast de cliënt blijven staan?”

Regioplan Noord-Veluwe

Ook voor de regio Noord-Veluwe is een Regioplan opgeleverd, dat eveneens door WZU Veluwe is ondertekend. In 2024 werkt de samenwerkingsregio IZA die oplossingsrichtingen verder uit in concrete plannen.

> Lees het Regioplan Noord-Veluwe

Centrum voor Levensvragen en Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe organiseren een bijeenkomst over het thema ‘troost’. Deze vindt plaats op woensdag 29 november in het Kulturhus in Epe. Van harte welkom!

Troost raakt aan de meest wezenlijke vragen van ons mens zijn. Wat betekent troost voor mij? Troosten, hoe doe je dat? Troosten, wanneer dan? We hebben allemaal ons eigen verhaal. In situaties waarin het leven (plotseling) verandert, denk aan situaties van ziekte, sterven, ouder worden, eenzaamheid of overlijden van een dierbare, komen levensvragen naar boven. Soms gaat het om alledaagse vragen en soms zijn het grote vragen die gaan over de zin en bedoeling van het leven. Ook troost, het verzachten van pijn, is hiermee verbonden.

Gesprek en muziek

Tijdens de bijeenkomsten gaan we een open gesprek aan onder begeleiding van geestelijk verzorgers met een muzikale omlijsting door Marcel Verheugd. De bijeenkomst in Epe start om 10.00 uur. Het Kulturhus is gevestigd aan Stationsstraat 25 in Epe.

Centrum voor levensvragen biedt begeleiding en ondersteuning bij zingeving en levensvragen. Het Netwerk Palliatieve Zorg richt zich op de zorg en ondersteuning voor mensen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Ook hier gaat het om rouw en troost. Hierover nadenken en praten met elkaar is belangrijk.

> Lees meer over de bijeenkomst

Samen met 250 zorgorganisaties spanden we in augustus een kortgeding aan tegen de zorgkantoren over het inkoopbeleid van 2024. De rechter deed hierin begin november uitspraak.

In het kortgeding stelden we dat korting op de tarieven en stijgende kosten de zorg verder onder druk zetten. Samen met Het Baken, Viattence en Zorggroep Noordwest Veluwe zetten we in de regio al mooie stappen om de zorg bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden, maar daar hebben we tijd, beleid en financiële ruimte voor nodig.

Tarieven: geen gelijk
Als het gaat om het aanpassen van de tariefafspraak met het zorgkantoor heeft de rechter ons helaas ongelijk gegeven. Dat betekent dat de CAO-verhoging, waarmee wij hogere salarissen betalen, niet gecompenseerd wordt door hogere vergoedingen. We zullen dit verschil zelf moeten opvangen.

Meer lucht in financiën
Gelukkig is er ook goed nieuws. Het zorgkantoor heeft de tarieven voor 2024 inmiddels verhoogd. Ook is een deel van de aangekondigde landelijke bezuinigen teruggedraaid. Dit geeft voor het komende jaar meer lucht en ruimte om verder te werken aan toekomstbestendige ouderenzorg.

Positief actievoeren
We staan met elkaar voor grote uitdagingen in de ouderenzorg, ook in deze regio. De lokale en landelijke acties die we in september hielden en de media-aandacht die dat opleverde, hebben geholpen om dat signaal over te brengen. We zijn blij met ieders bijdrage daaraan, ook van de vele vrijwilligers en naasten die ons elke dag helpen.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.
Click to access the login or register cheese