Cliëntenraad

Vertegenwoordigers van de cliënten van de vier gemeenten waarin WZU Veluwe werkzaam is (Elburg, Epe, Nunspeet en Heerde) vormen de cliëntenraad. De raad bestaat uit twee leden per gemeente en een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris. Binnen de cliëntenraad gebeurt belangenbehartiging op beleidsmatig centraal niveau, zowel zorginhoudelijk als organisatorisch en financieel. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg zoals het reanimatiebeleid, over de begroting, maar ook over plannen voor ingrijpende verbouwingen of een reorganisatie. Ook worden de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken besproken. Naar aanleiding van de resultaten komen WZU Veluwe en de cliëntenraad tot verbeterafspraken die vervolgens met regelmaat geëvalueerd worden.

Om deze taken uit te kunnen voeren ontvangt zij van het management de informatie die hiervoor nodig is. Ook is er met regelmaat overleg. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Missie en visie cliëntenraad

De cliëntenraad heeft haar missie als volgt geformuleerd: ‘Het behartigen van de cliëntbelangen binnen WZU Veluwe, waar nabijheid in welbevinden vormgegeven wordt, vanuit de gedeelde protestants christelijke identiteit.’

In haar visie stelt de cliëntenraad dat zij gaat voor het:

  • in een vroegtijdig stadium actief betrokken zijn bij processen die hoogwaardige kwaliteit van zorg en welzijn van cliënten beogen te vergroten, met aandacht voor het effect op het welbevinden van de individuele cliënten;
  • bewaken van de uitvoering van die processen, voor zover die betrekking hebben op het welbevinden van de cliënten in het algemeen en de individuele cliënten;
  • prikkelen van WZU Veluwe om TOPspeler te zijn in wonen, zorg en welzijn.

Contact met de cliëntenraad

Wilt u iets vragen aan of delen met de cliëntenraad? Dit kan via de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad of via de voorzitters van de lokale Cliëntenparticipatieraden.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.