Wet zorg en dwang

Implementatie Wet zorg en dwang bij WZU Veluwe
In januari 2020 heeft WZU Veluwe het ‘Beleid onvrijwillige zorg’ vastgesteld. Dit is van toepassing op cliënten met de diagnose dementie. Uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg zo veel mogelijk wordt voorkomen. Zorg wordt vrijwillig verleend, tenzij er geen vrijwillige alternatieven meer voorhanden zijn en het stappenplan goed is doorlopen.

> Lees meer in het beleidsplan.

Voor zorgmedewerkers is een praktisch hulpmiddel gemaakt van het stappenplan, zodat zij sneller de juiste keuze kunnen maken. WZD functionarissen zijn benoemd met instemming van de cliëntenraad. Medewerkers worden op locatie geschoold in de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Op de Bunterhoek (aangemerkt als ‘accommodatie’) gebeurt dit met de pilot werkplek-leren, met behulp van een online leerplatform . Zorgmedewerkers hebben hierdoor precies op het moment dat zij het nodig hebben toegang tot relevante informatie.

Rapportage Onvrijwillige zorg 2020
Zorgaanbieders zijn verplicht om over het jaar 2020 een kwalitatieve analyse te plaatsen op de website. Hieronder staat de rapportage, die ter reactie is voorgelegd aan de cliëntenraad.

In 2020 zijn alle bestaande vrijheidsbeperkende maatregelen beoordeeld: is er sprake van vrijwillige of van onvrijwillige zorg? De uitkomst hiervan is dat er op 31 december 2020 bij één cliënt sprake is van onvrijwillige zorg: het verdekt toedienen van medicatie. Alle andere ‘maatregelen’ zijn ingezet met instemming van de cliënt/vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een bedhek of bewegingssensor) en/of er is geen reden geweest om het stappenplan te volgen. Na bespreking in een artsenvisite zijn deze maatregelen als vrijwillige zorg opgenomen in het zorgplan, zodat zij nog steeds elk half jaar worden geëvalueerd.

Het is de verwachting dat de registraties van onvrijwillige zorg gaan stijgen als de medewerkers geschoold zijn in de Wet zorg en dwang. Vooral het herkennen van verzet en weerstand kunnen vanzelfsprekendheden in de zorgverlening ter sprake brengen. Helaas is de vrijheid van cliënten tijdens de coronacrisis ingeperkt, door sluiting van locaties en afdelingen.

Omdat dit generieke maatregelen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vallen zij niet onder de Wet zorg en dwang. Ook verzet bij het afnemen van coronatesten valt hier niet onder.

Cliëntondersteuning bij de Wet zorg en dwang
Elke cliënt die te maken heeft met onvrijwillige zorg kan vragen om ondersteuning door een cliëntvertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger van de cliënt. De cliëntvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van WZU Veluwe. Zij geeft advies en bijstand in situaties rond het verlenen van onvrijwillige zorg, opname en verblijf in een accommodatie of de klachtenprocedure voor onvrijwillige zorg. Meer informatie over de cliëntondersteuning bij de Wet zorg en dwang vindt u hier.

Klachten bij onvrijwillige zorg
Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg of de Wet zorg en dwang? Dan vindt u hier meer informatie. Met klachten die buiten de Wet zorg en dwang vallen, kunt u terecht bij de klachtbemiddelaar van WZU Veluwe.

U vindt meer informatie over zorg en ondersteuning van WZU Veluwe op www.wzuveluwe.nl. Daarnaast zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0578) 76 37 08.